Đặc tính trị liệu của tinh dầu sẽ được kích hoạt tối đa khi được kết hợp với các loại tinh dầu khác.

IQ-BE003

Product Name

Lemongrass and Geranium Blended Essential Oil

Key Aroma Ingredients

Lemongrass-Geranium-Lavender

Aroma Benefit

Refreshing

IQ-BE004.01

Product Name

Phlai and Ylang Ylang Blended Essential Oil Phlai-Ylang

Key Aroma Ingredients

Ylang-Lavender

Aroma Benefit

Balancing

IQ-BE006

Product Name

Grapefruit and Rosemary Blended Essential Oil

Key Aroma Ingredients

Grapefruit-Rosemary-Orange

Aroma Benefit

Energising

IQ-BE005.01

Product Name

Lavender and Chamomile Blended Essential Oil

Key Aroma Ingredients

Lavender-Bergamot-Chamomile

Aroma Benefit

Relaxing

IQ-BE007.01

Product Name

Rosewood and Cedarwood Blended Essential Oil

Key Aroma Ingredients

Lavender-Rosewood-Cedarwood

Aroma Benefit

Balancing

IQ-BE057

Product Name

Rosemary and Peppermint Blended Essential Oil

Key Aroma Ingredients

Rosemary-Peppermint-Frankincense

Aroma Benefit

Refreshing

IQ-BE056

Product Name

Ylang Ylang and Rose Blended Essential Oil

Key Aroma Ingredients

Ylang Ylang-Lavender-Rose

Aroma Benefit

Romance

IQ-BE012.01

Product Name

Kaffir Lime and Lemongrass Blended Essential Oil

Key Aroma Ingredients

Kaffir Lime-Lemongrass-Lemon

Aroma Benefit

Refreshing